III Konkurs pn. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE GMINY

III Konkurs pn. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE GMINY


Zakończyliśmy właśnie trzecią edycję Konkursu pn. „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy” po raz kolejny zorganizowaliśmy konkurs
w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Konkurs został objęty honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris ufundowało nagrody dla laureatów Konkursu dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizowany przez nas już cyklicznie Konkurs miał przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. Problematyka Konkursu dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców.

III Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Przeprowadzony został w dwóch etapach: etap I - na terenie szkół ,etap II – na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem
w Tucholi tradycyjnie już w dniu 8 kwietnia 2017 r. Udział w Konkursie uczniów i ich opiekunów - nauczycieli był bezpłatny. Podczas finału uczniowie prezentowali swoje prace przed Komisją Konkursową. Zgłoszone prace podlegały ocenie zgodności z wymogami formalnymi oraz ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, w skład której weszli Panowie:

  • Sławomir Flanz - Kierownik Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Toruniu,

  • dr Krzysztof Kannenberg – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,

  • Mariusz Leszczyński - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,

  • Edward Reszkowski - Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,

  • dr Andrzej Potoczek - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris 
    i Z-ca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionalnego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,

Laureaci II etapu Konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe, dyski zewnętrzne oraz tablety.

 

Spotkania edukacyjne

 W dniu 6 grudnia br. odbyliśmy kolejne spotkanie z cyklu spotkań informacyjno- edukacyjnych organizowanych w ramach współpracy Stowarzyszenia „Salutaris” z KW PSP w Toruniu, tym razem gospodarzem spotkania był Jakub Kochowicz Wójt Gminy Lisewo.

Celem spotkań jest zaprezentowanie następujących zagadnień:

  1. Problemu zagrożeń pożarowych z szczególnym zwróceniem uwagi na niebezpieczeństwo związane z tlenkiem węgla;

  2. Odnawialne źródła energii;

  3. Idea oraz formy i metody działania Stowarzyszenia a także jego promocja wśród mieszkańców gmin.

Tradycyjnie wśród zebranych rozlosowaliśmy czujniki tlenku węgla.

Jednostki samorządowe zainteresowane zorganizowaniem na swoim ternie podobnych spotkań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia.

 

Czytaj więcej: Spotkania edukacyjne

Udział stowarzyszenia w seminarium naukowym

W dniu 15 czerwca 2016 r. w Katowicach Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris zostało zaproszone do udziału w Seminarium Naukowym organizowanym w ramach projektu naukowego „Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynniki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki  pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego.

Prezes Stowarzyszenia Dr Andrzej Potoczek zaprezentował idee Stowarzyszenia jako jedynej takiej inicjatywy w Polsce poruszył również kwestie współpracy międzyorganizacyjnej w systemie Zarządzania bezpieczeństwem publicznym z perspektywy poziomu lokalnego.

Czytaj więcej: Udział stowarzyszenia w seminarium naukowym

Społeczność lokalna wobec zagrożeń XXI wieku

17 czerwca 2016r. Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris we współpracy z Kolegium Jagielońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej zorganizowali konferencję pn. „Społeczność lokalna wobec zagrożeń XXI wieku”. Przedmiotowa Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. W ramach paneli dyskusyjnych omawiano następujące tematy:

Czytaj więcej: Społeczność lokalna wobec zagrożeń XXI wieku

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

W piątek (6 maja) w ramach działań promocyjno-informacyjnych Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris organizujemy kolejny wyjazd studyjny dla członków i sympatyków stowarzyszenia. Celem spotkania jest zapoznanie się
z rozwiązaniami organizacyjnymi dotyczącymi współdziałania wojska z układem pozamilitarnym. W ramach spotkania przewidziany jest pokaz sprzętu wojskowego oraz działań oddziałów wojsk inżynieryjnych. Przedsięwzięcie będzie połączone ze szkoleniem obronnym kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek podległych samorządu województwa.

Czytaj więcej: Wizyta studyjna w Inowrocławiu

II Konkursu pn. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE GMINY

Zakończyliśmy właśnie drugą edycję Konkursu pn. „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy” zorganizowaliśmy konkurs w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki, fundatorem nagród dla laureatów Konkursu dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu było Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris. Konkurs miał na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. Problematyka Konkursu dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców. W roku szkolnym 2015/2016 Konkurs poświęcony był w szczególności zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym i redukcją emisji CO2.

II Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej: II Konkursu pn. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE GMINY

Porozumienie „Na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa oraz działalności promocyjnej związanej z propagowaniem idei solidaryzmu samorządowego w regionie”

Czwartego lutego 2016 r. w Unisławiu podpisaliśmy z Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą porozumienie „Na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa oraz działalności promocyjnej związanej z propagowaniem idei solidaryzmu samorządowego w regionie” .
W ramach podpisanego porozumienia zobowiązaliśmy się:
1)    zintensyfikować dotychczasową współpracę oraz podejmować nowe inicjatywy na rzecz utrwalania szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, jak też przeciwdziałania skutkom zagrożeń w tym popularyzowania idei bezpieczeństwa i promowania dobrych praktyk w tym zakresie;
2)    wzmacniać podejmowane działania w zakresie edukacji i popularyzowania zachowań sprzyjających wdrażaniu do praktyki idei bezpieczeństwa jako ważnej kategorii jakości życia.

Czytaj więcej: Porozumienie „Na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa oraz...