Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

W dniu 16 czerwca br., w trybie wyjazdowym, odbyło się posiedzenie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”. Gospodarzem posiedzenia zarządu był Starosta Sępoleński, członek Zarządu K-PSS „Salutaris”. Tematyka posiedzenia związana była z analizą bieżących spraw wynikających z funkcjonowania stowarzyszenia oraz z określeniem głównych zadań i kierunków pracy w drugim półroczu 2020 r.

Szczególna uwaga została zwrócona na podsumowanie aktywności stowarzyszenia w okresie przeciwdziałania skutkom pandemii koronawiusa COVID-19. W związku z tą sytuacją stowarzyszenie włączyło się w ramach swoich uprawnień statutowych w działania mające na celu ograniczanie skutków epidemii. Między innymi aktywnie uczestniczy w dystrybucji środków ochrony indywidualnej, jak też rozpoznaje potrzeby w tym zakresie z punktu widzenia oczekiwań jednostek samorządu terytorialnego. Staraniem stowarzyszenia kilka DPS-ów zostało zaopatrzonych w probiotyki zwiększające odporność jak też w środki zapewniające utrzymanie higieny.

Stowarzyszenie wspiera finansowo tworzenie i funkcjonowanie ośrodków wytchnienia dla kadr medycznych bezpośrednio związanych z walka z koronawirusem, użycza tez będących w jego dyspozycji domków typu holenderskiego na potrzeby zorganizowania miejsc kwarantanny. Ponadto uczestniczy także w przygotowaniu projektu związanego z organizowaniem regionalnego magazynu środków przeznaczonych do walki z epidemią jak też gromadzenia zasobów przydatnych dla przeciwdziałania innym współczesnym zagrożeniom.

Przedmiotem posiedzenia były także inne zagadnienia takie jak:
• stan finansów stowarzyszenia,
• możliwości wspierania podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa (np. OSP, WOPR, inne organizacje),
• udział w działaniach związanych z budowaniem odporności na zmiany klimatu i zagrożenia cywilizacyjne, jak tez tworzenia sieci współpracy w tym zakresie,
• przygotowanie do seminarium problemowego poświęconego tematyce bezpieczeństwa w kontekście sytuacji wywołanej pandemią,
• dyskusja na temat nowych form i metod działania stowarzyszenia w kontekście istniejącej sytuacji,
• dyskusja o problematyce bezpieczeństwa lokalnego z uwzględnieniem specyfiki naszego regionu,
• analiza możliwości poszerzenia zakresu współpracy ze środowiskami lokalnymi,
• aktywność w zakresie pozyskiwania nowych członków stowarzyszenia (aktualnie liczy ono 67 członków).

Idea organizowania wyjazdowych posiedzeń zarządu stowarzyszenia wiąże się z prowadzeniem działań promocyjno-informacyjnych, do których zarząd zobowiązany jest zgodnie ze statutem stowarzyszenia. Jednocześnie możliwe staje się zapoznanie z problematyką bezpieczeństwa lokalnego jak tez oceną działań stowarzyszenia na poziomie lokalnym. Wypracowane wnioski oraz przyjęte ustalenia będą podstawą dla dalszych działań zarządu.