Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

W dniu 9 czerwca br. odbyła się konferencja mająca na celu przybliżenie tematyki ochrony zdrowia w kontekście istniejących i przewidywanych uwarunkowań epidemiologicznych, środowiskowych oraz społeczno-gospodarczych. Istotne było odniesienie się do wpływu jaki wywiera dynamicznie zmieniające się otoczenie na styl życia. W szczególności na warunki zdrowotne, jak też możliwości organizacji i funkcjonowania systemu społeczno-ekonomicznego i organizacji procesów rozwojowych na poziomie lokalnym.

Celem było również uświadomienie istniejących i potencjalnych zagrożeń wpływających na poziom jakości życia a tym samym mających wpływ na stan zdrowotny poszczególnych grup i środowisk społecznych. Istotne było przedstawienie problematyki ochrony zdrowia oraz dbałości o stan zdrowotności społeczności lokalnej jako ważnego  aspektu szeroko pojmowane bezpieczeństwa w jego wymiarze lokalnym i regionalnym. Ważna była możliwość wymiany poglądów, doświadczeń a także promocji dobrych praktyk wśród uczestników wydarzenia. W ten sposób możliwe stało się poszerzenie zakresu wiedzy uczestników przedsięwzięcia, wzbogacenie ich doświadczeń a także promowanie postaw i zachowań związanych z szeroko pojmowaną świadomością problematyki zdrowotnej jako ważnego elementu bezpiecznej przestrzeni publicznej.

Tematyka konferencji

 • System ochrony zdrowia w sytuacji pandemii
 • Analiza sytuacji epidemiologicznej w związku z pandemią Covid-19
 • Problemy zdrowia publicznego w warunkach epidemii oraz w dalszej perspektywie
 • Zachowania prozdrowotne w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią
 • Wpływ epidemii Covid-19 na stan psychiczny poszczególnych grup społecznych
 • Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii Covid-19
 • Społeczno-kulturowe konsekwencje pandemii Covid-19
 • Kierunki działań w zakresie zdrowotnych oraz psychospołecznych aspektów życia w warunkach zmian wywołanych pandemią
 • Wpływ pandemii Covid-19 na funkcjonowanie rodziny
 • Edukacja zdrowotna społeczeństwa a pokonywanie następstw pandemii
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową na poziomie lokalnym
 • Służby mundurowe w procesie przeciwdziałania skutkom pandemii
 • Ekonomiczno-gospodarcze skutki pandemii Covid-19
 • Wpływ pandemii na tendencje rozwojowe społeczeństwa