Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” powstało z inicjatywy samorządu województwa, który zainicjował prace nad jego utworzeniem. Proces kształtowania prawno-organizacyjnych i finansowych podstaw funkcjonowania stowarzyszenia przebiegał z udziałem samorządów lokalnych które współuczestniczyły w określaniu kierunków oraz zasad jego działania. Przyjęto, że celem stowarzyszenia będzie finansowe wsparcie dla miast i gmin naszego regionu w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii. Jest to zatem inicjatywa samorządów lokalnych i samorządu województwa stanowiąca wyraz solidaryzmu i wzajemnego wsparcia w obliczu narastających zagrożeń ze strony gwałtownych zjawisk pogodowych oraz potencjalnych nadzwyczajnych zagrożeń.

Stowarzyszenie nie będzie wyręczało rządowych instrumentów przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych katastrof i awarii, lecz jego działania będą istotnym uzupełnieniem i wsparciem w nadzwyczajnych sytuacjach. Chodzi zatem o takie przedsięwzięcia, które są związane z doraźną i natychmiastową pomocą dla jednostek terytorialnych dotkniętych skutkami nadzwyczajnych zdarzeń. W wyniku przeprowadzonych analiz organizacyjno-prawnych oraz licznych dyskusji ustalono, że najwłaściwszą formą organizacyjną dla prowadzenia wspomnianych działań będzie stowarzyszenie samorządowe. Zebranie komitetu założycielskiego, podczas którego podjęto decyzję o przyjęciu statutu stowarzyszenia oraz skierowaniu go do sądu rejestrowego celem zarejestrowania stowarzyszenia, odbyło się w dniu 7 sierpnia 2012 roku.

Wśród założycieli stowarzyszenia znaleźli się przedstawiciele samorządu województwa: A. Potoczek, W. Czarnecki, B. Szymański oraz samorządów lokalnych: J. Cabaj gm. Lisewo, K. Dąbkowski gm. Tłuchowo, P. Klonowski gm. Bobrowo, A. Licznerski gm. Bukowiec, K. Kalinowska gm. Dąbrowa Chełmińska, J. Wadoń gm. Wielgie.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 7.11.2012 r. Pod numerem KRS 0000 438932. Od tej pory zarząd stowarzyszenia odbywa posiedzenie średnio raz w miesiącu, omawia sprawy związane bieżącym funkcjonowaniem stowarzyszenia. Prowadzone były także prace nad prawno-organizacyjnymi aspektami udzielania pomocy finansowej członkom stowarzyszenia. W wyniku tego opracowany i przyjęty został regulamin udzielania pomocy finansowej członkom stowarzyszenia dotkniętym skutkami zdarzeń kryzysowych. Przyjęto także regulamin biura stowarzyszenia oraz rozpoczęto prace nad regulaminem szeroko pojmowanej aktywności prewencyjnej stowarzyszenia. Na koncie stowarzyszenia znajdują się składki samorządu województwa oraz gmin członków stowarzyszenia. Część zgromadzonych na koncie środków finansowych zostało złożonych na lokatach terminowych. Po przystąpieniu pozostałych miast i gmin oraz dokonaniu przez nie stosownych wpłat składek członkowskich stan konta ulegnie zwiększeniu.

W tej chwili głównym zadaniem zarządu jest stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania stowarzyszenia, co umożliwi wykonywanie przewidzianych statutem zadań. Kolejna sprawa to pozyskiwanie nowych członków oraz tworzenie w ten sposób warunków dla realizacji idei solidaryzmu i wzajemnego wsparcia, jak też zwiększania zasobów finansowych, które są niezbędne dla realizacji celów stowarzyszenia. Ważnym zadaniem jest promowanie idei stowarzyszenia wśród samorządowców oraz partnerów społeczno-gospodarczych, co jest kolejnym wyzwaniem jakie stoi przed zarządem oraz wszystkimi członkami stowarzyszenia. W ramach tych działań podjęta została współpraca z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz Komendą Wojewódzką PSP. Systematycznie o idei stowarzyszenia informowani są przedstawiciele środowisk samorządowych w ramach spotkań konwentów starostów, burmistrzów oraz wójtów. Planowane jest nawiązanie kontaktów oraz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi problematyką przeciwdziałania lub likwidacji skutków zdarzeń losowych. Konieczne jest zatem konsekwentne i systematyczne działanie dla zrealizowania postawionych celów z założeniem, że misja jaką postawiło przed sobą stowarzyszenie będzie realizowana nie tylko w sytuacjach likwidowania skutków katastrof i nadzwyczajnych sytuacji lecz w codziennym działaniu, rozwijaniu kontaktów, podejmowaniu wspólnych inicjatyw a tym samym tworzeniu nowej jakości współdziałania i szeroko pojmowanego partnerstwa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.