Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris w oparciu o §12 ust. 3 zapraszam na Zwyczajne Walne Zabranie Członków, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 r o godz. 10.00 (w pierwszym terminie), godz. 10.15.(drugi termin) w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku k. Torunia.

Program Walnego Zebrania przewiduje:
1. Otwarcie Walnego zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków
4. Stwierdzenie prawomocności obrad
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja
9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania z działalności Zarządu
10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi
11. Informacja o planowanych zmianach w Statucie Stowarzyszenia
12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu stowarzyszenia
13. Informacja o planowanych zmianach w Regulaminie udzielania pomocy finansowej Członkom Stowarzyszenia dotkniętym skutkami zdarzeń kryzysowych
14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy finansowej Członkom Stowarzyszenia dotkniętym skutkami zdarzeń kryzysowych
15. Informacja o kierunkach działań Stowarzyszenia w 2015 roku
16. Wolne wnioski
17. Podjęcie uchwał i wniosków
18. Zakończenie Walnego zebrania